Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Jawa Timur
Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip Com
Pembina Utama Muda
NIP. 19610904 198603 2 001
 
Intranet BKKBN
Link Internal BKKBN
Follow BKKBN JATIM
Profil Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur


Visi

Visi : "Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015"

Misi

Misi : "Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera"
 
Info Program Info UPPKS